خطر دیپورت یک فعال سياسى كورد از كشور اتريش به ايران

KMMK :يك پناهجوى سياسى كورد به نام ” شاهو مرادى ” اهل مريوان از شرق كوردستان در آستانه ديپورت به ايران قرار دارد.

به نقل از يك منبع مطلع ، شاهو مرادى به دليل فعاليت هاى سياسى از ايران گريخته و تحت تعقيب مى باشد ، در صورت ديپورت به ايران جان وى به خطر مي افتد .

نامبرده ھم اکنون عضو اركستر سمفونیک ( Kärnten) يكى از ايالت هاى اتريش است  و به كار فرهنگى و هنرى مى پردازد

طبق كنوانسيونهاى حقوق پناهندگى در صورت ردى پناهندگى ، هر فردى تا ٣ بار حق دارد از رأي داده شده توسط اداره مهاجرت آن كشور اعتراض كرده و درخواست تجديد نظر در پرونده اش را بدهد ولى شاهو مرادى را پس از يك بار دادگاهى به وى اطلاع داده اند كه به زودى به كشور ايران ديپورت مى شود و اين خود نقض حقوق پناهندگى است .

لازم به ذكر است كه ، پناهجويان با پيشينه سياسى كه از كشورهاى مختلف به ايران ديپورت شدەاند با زندانی و شکنجە مواجه شده و حتى در مواردى حكم اعدام برايشان صادر شده است.

جمعيت حقوق بشر كوردستان