جمعیت حقوق بشر کوردستان
اخبار

درحملات امروز ۱۹ شهروند مدنی در عفرین جانشان را ازدست دادند

جمعیت حقوق بشر کوردستان(kmmk): ارتش ترکیە وگروههای تروریستی وابستە بە آن ۵۶ روز است حملات گستردەای را علیە مردم کورد در عفرین (ڕۆژئاوی کوردستان) آغاز نمودە است.

ارتش ترکیە کشتارجمعی دیگری را بەانجام رسانیدە کەدر نتیجە بمبارانهای امروز ۱۹ شهروند جان باختەاند و دهها شهروند دیگر نیز زخمی گشتەاند. بیشتر جانباختگان کودک هستند.

شایان ذکر است کەدر آغاز تحمیل نمودن جنگ بر کانتون عفرین تاکنون صدها شهروند جانشان را ازدست دادەاند و شمار زیادی نیز زخمی گشتەاند .در میان جان باختگان نیز بیشتر کودکان بەچشم میخوردند.

حکومت ترکیە بەصورت رسمی اعلام نمودە کەهدف از این حملات نابودی کورد در سرزمین خودش میباشد،اما از سوی سازمان ملل متحد، اتحادیە اروپا و کشورهای مختلف جهان هیچ گونە عکس العمل و واکنشی دیدە نشدە است.

جمعیت حقوق بشر کوردستان

Related posts

ئاوات مام سلیم خبرنگار کورد پیام احضار و بازجویی شد

بازداشت یک شهروند در دیواندرە

سنه: یک شهروند بازداشت شد