جمعیت حقوق بشر کوردستان
اخبار

دستگیری یک درویش گنابادی اهل آبدانان در استان ایلام

دستگیری یک درویش گنابادی اهل آبدانان در استان ایلام

جمعیت حقوق بشر کوردستانkmmk:

عصر ۲٤ اسفند ۱۳۹۶ خورشیدی یکی از دراویش گنابادی اهل آبدانان در استان ایلام ، با هویت “تقی مرادی” کە در مهمانی باجناق خود در شهر کامێران بود توسط نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی دستگیر شد.
طبق خبر منتشرە، برادر وی نیز بەدلیل شرکت درحوادث گلستان هفتم هم اکنون در زندان فشافویە بسر می برد.

نیروهای امنیتی پس از دستگیری، وی را بەشهر تهران منتقل کردند وهنوز علت دستگیری نامبردە مشخص نشدە است.

جمهوری اسلامی بە گونەای سیستماتیک سالانە دربرابر دراویش گنابادی و پیروان آیین یارسان و آنانی کە داری عقیدە جداگانە هستند با توحش و واپس گرایانە عمل کردە و بدون هیچ علت خاصی آنان را دستگیر ، شکنجە و حتی بە قتل می رساند و دراین اواخر چند نفر از آنان را زیر شکنجە بە قتل رسانیدە است.

جمعیت حقوق بشر کوردستان

Related posts

عفو بین‌الملل در ارتباط با وضعیت زینب جلالیان بیانیە ای صادر نمود

خودکشی یک کارگر نانوایی در محل کار در سنندج

بار ديگر مريوان و اعتراض مدنى