در کارگاە داروسازی ساوە ۲ کارگر کورد جان باختند

KMMK: دو کارگر کورد بە نامهای سامان رنجبری و حسن کورد در سانحەی انفجار دیک بخار دچار سوختگی ۷۰ تا ٨۰ درصد شدە و بعد از ۳ روز بعلت سوختگی زیاد در بیمارستان جان باختند .

بر پایەی همین گزارش و با توجە بە خبرگزاری آسو نیوز ، این دو کارگر در شرکت صنایع دارویی ارسطو مشغول بەکار بودەاند و بە سبب تجمع بخار استون و اتصال برق و آتشسوزی جانباختند .
ایران از نظر امنیت شغلی در کارگاهها و رعایت اصول ایمنی کار در جامعە جهانی در ردە های پایین ایمنی کار برای کارگران است .
جمعیت حقوق بشر کوردستان