نسل كشى در عفرين منجر به كشته شدن بيشتر از ٥٠٠ نفر و صدهـا زخمى شده است

KMMK:  در انجام حملات پى در پى كشور تركيه به كانتون عفرين، تعداد بيشمارى از شهـروندان جان خود را از دست داده و صدهـا نفر هـم زخمى گرديده اند.

بااستناد به مركز خبر نيروهـاى سوريه دموكراتيك، از اغاز حملات حكومت تركيه بە كانتون عفرين تعداد ٢٨٣ نفر از اعضاى نيروهـاى دفاعى عفرين جان خود را از دست داده كه تعداد٣٢ نفر از كشته شدگان کودکان و تعداد ٢٨ نفر زنان مى باشند.
هـمزمان به علت بمباران و حملات هـوايى تركيه تعداد ٢٢٧ نفر شهـروندان عادى در عفرين جان خود را از دست داده اند.
ادامه گزارش حاكى از اين است كه هـمچنان تعداد ٥٦١ نفر مدنى زخمى گرديده اند كه تعداد ٨٧ نفر از انان  کودکان و تعداد ٩٣ نفر زنان مى باشند.

ارتش تركيه و گروهـهاى مختلف تروريستى وابسته به كشور تركيه تعداد ١٠٢٦ بار حمله زمينى و اسمانى و هـمچنان ٥٦ بار حملات هـلى كوپتر در عفرين انجام داده اند.
گفتنى است كه ارتش تركيه بيشتر از سه هـزار بار بوسيله تانك، توپ، راكت، خمپاره و تيربار به كانتون عفرين حمله نموده است.

شايان ذكر است كه در نتيجه حملات پى در پى ارتش تركيه به عفرين صدهـا خانه و منزل مردم، مدارس، بيمارستان، نانواي مورد تهـاجم و بمباران واقع گرديده و ويران شده اند.
قابل تأمل است كه چنين رويدادهـاى دلخراشى كه از جانب دولت تركيه بر عليه مردم و شهـروندان عفرين انجام مى گيرد ، دقيقاً در مسير نسل كشى و جنايت جنگى بر عليه انسانيت قلمداد مى شود.
سازمان ملل متحد، اتحاديه اروپا، ناتو و كشورهـاي كه بر عليه گروهـهاى تروريستى ( داعش ) مبارزه مى نمايند، با اتخاذ سكوت خويش در برابر اين اقدامات غير انسانى دولت تركيه نشان از تأييد اين جنايات مى باشد.

جمعيت حقوق بشر كوردستان