کشف جسد یک زندانی درتوالت زندان مرکزی ســنە

ک م م ک: برپایە گزارش حقوق بشری ”هەنگاو“، روز سەشنبە ۲٤ بهمن ۱۳۹۶خورشیدی جسد یک زندانی جرایم عادی با هویت ”حسین قلی زادە“ اهل سنە در توالت زندان مرکزی ج.ا.ایران در این شهر کشف شد.

بە گفتە یک منبع موثق، این زندانی چندی پیش با مسئولین زندان درگیر شدە و آنها نیز از طریق چند تن از فروشندگان مواد مخدر کە در زندان می باشند وی را بە طرز فجیعی بە قتل رساندە و جسدش را در توالت زندان رها کردەاند.

بنابر گزارش فوق ، مسئولین زندان اعلام کردەاند کە حسین خودکشی کردە است، اما هم بندی های وی در زندان اعلام کردەاند وی خودکشی نکردە است.

با استناد بە آمار منتشرە، تنها طی یک ماه گذشتە ٤ زندانی اهل سنە در زندان مرکزی این شهر بە طرز مشکوکی کشتە شدەاند.

شایان ذکر است، پیشتر نیز سە زندانی دیگر بە نام های سارو قهرمانی، کیانوش زندی و حسین قادری در این زندان بە طور مشکوکی بە قتل رسیدە بودند.

جمعیت حقوق بشر کوردستان