ناقص سازى جنسى( ختنه) دختران در استان هرمزگان و شرق كوردستان

ک م م ک: با وجود كاهش روند ناقص سازى جنسى در سالهاى اخير، هنوز آمار ختنه در شرق كوردستان و استان هرمزگان ایران بطور چشم گيرى بالاست.

طبق آمار موجود ميزان ختنه دختران در برخى از روستاهاى استان هرمزگان تا ٦٠٪؜ در رتبه اول و در مرتبه دوم در شرق کوردستان, در برخى از روستاهاى استان سنە تا ٤٢٪؜ و سوم در استان كرماشان در برخى روستاها تا ٤١٪؜ و در استان اورمیە ٢٧٪؜ مى باشد.

با توجه به كاهش قابل ملاحظه اين آمار در شهرها و در افراد تحصيل كرده، اين سوال مطرح ميشود كه چرا در مناطق محروم هرمزگان و شرق كوردستان پروژه يا برنامه ريزى منسجم و با هدف كاهش ختنه در اين مناطق، از طرف دولت اجرا نميشود.

با توجه به اينكه از لحاظ علمى ختنه دختران خطرناك بوده و به سلامت زنان آسيب جدى وارد مى كند لزوم آموزش و برنامه ريزى براى جلوگيرى از ختنه دختران كه نقض حقوق زنان است، بسيار ضرورى مى باشد.

جمعيت حقوق بشر كورستان