بازداشت یک شهروند کورد در سنە

ک م م ک: روز سە شنبە ۱۷بهمن ماە سال جاری، نیروهای امنیتی در یورشی بە منزل مادری “مهیار احمدی” وی را بازداشت و بە مکان نامعلومی انتقال دادەاند.

بە گفتە یک منبع آگاه؛ “چند ساعت بعد از بازداشت، در یک تماس تلفنی این شهروند کورد از حضور خود در ادارەی اطلاعات گفته است.”

این منبع در ادامه می افزاید؛ “با توجه به پیگیرهای خانوادەی مهیار، از دلیل و مکان دقیق بازداشت فرزندشان اطلاعی به دست نیامدەاست.”

جمعیت حقوق بشر کوردستان