زن ٢٢ ساله پيرانشهرى خودكشى نكرد به قتل رسيد.

زن ٢٢ ساله پيرانشهرى خودكشى نكرد به قتل رسيد.

بنقل از جمعيت حقوق بشر كردستان، روناك رسولى ٢٢ ساله اهل روستاى سروكانى پيرانشهر در شامگاه سه شنبه ٢٦ ديماه توسط همسرش به قتل رسيد.
وى در اثر ضربه ماهى تابه به سرش دچار خونريزى مغزى و مرگ شده است.
در پوشش اخبار مربوطه، خودكشى علت مرگ عنوان شد و پزشك قانونى خبر خودكشى وى را كه در فضاهاى مجازى و خبرگزاريهاى رسمى و عمومى كشور منتشر شد تكذيب نموده و قتل را علت مرگ وى بيان نموده است.
اين اولين بار نيست كه قتل زنان در شرق كردستان توسط شوهر يا افراد خانواده، بطور برنامه ريزى شده از طرف خانواده به صورت خودكشى اعلام شده و سعى در حفظ مردان ميشود.
اينكه خشونت در مردان ميتواند به اين شكل افسار گسيخته بروز نمايد، خود حكايت از قوانينى است كه زنان را به تبعيت كامل از همسران تشويق مينمايد و هر گونه نافرمانى به اشكال خشونتهاى سركوبگر ميتواند بروز نمايد و هيچ قانونى در حمايت از زنان و به مخالفت از كتك زدن زنان، بشكل مؤثر در عمل وجود ندارد و حتى تأكيد بر تابعيت زن از شوهر در دين و عرف، مردان را به خشونت در هنگام اختلاف سليقه و بحث، تشويق ميكند و مردان در طول زندگى خشونت بر زنان را مى آموزند و حق طبيعى خود ميدانند.
مردان در هنگام عصبانيت و نظرات مخالف، پتانسيل هر كارى را ميتوانند داشته باشند و هيچ اجبارى در كنترول خود نمى آموزند. در واقع در اين قتلها قوانين جمهورى اسلامى بنحوى بارز مسئول اين حادثه هاست.

جمعيت حقوق بشر كوردستان