در تداوم بازداشتها و دستگيرى يك شاعر كورد در ايلام

جمعيت حقوق بشر كوردستان  kmmk:

در روز ٢٥ دى ماه سال ١٣٩٦ شمسى حسين باقرى معرف به ” ژاكان باران ” از سوى نيروهاى اطلاعات جمهورى اسلامى ايران در شهر ايلام از شرق كوردستان بازداشت شد.

به نقل از سايت هنگاو ، ژاكان باران در بازداشتگاه ايلام زندانى و از سرنوشت او هيچ اطلاعى در دست نيست.

در تداوم بازداشتهاى اخير چندين شخصيت و جوان استان الأحواز ، همچون ” صادق حيدرى ” يكى از فعالين الأحواز نيز از سوى اطلاعات ان شهر بازداشت شده اند.

اين گزارش از سوى منابع رسمى تأييد نشده است.

جمعيت حقوق بشر كوردستان