نا اميدى در ميان زلزله زدگان شهر سرپل ذهاب

نا اميدى در ميان زلزله زدگان شهر سرپل ذهاب

به گزارش جمعيت حقوق بشر كوردستان ، مدت پنجاه روز از وقوع زلزله استان كرماشان در شرق كوردستان مى گذرد كه تقريباً ٢ هزار روستا و ٦ شهر در اين زلزله آسيب ديده اند ولى مردم اين مناطق همچنان تغيير محسوسى در وضعيت و شرايط زندگى خود نمى بينند .

به نقل از گفته هاى شهروندان سرپل ذهاب ، از طرف دولت جمهورى اسلامى ايران تا كنون هيچ امكاناتى به آنها نرسيده است و اين كمك هائى كه تا اين لحظه در اختيار انها قرار گرفته، از طرف مردم، بخصوص مردم شرق كوردستان بوده است.
هنوز برخى از مردم چادر ندارند و در شرايط نامناسب آب و هوايى بدون سرپناه مناسب، شب را به روز مى رسانند.

به نقل از يك شهروند : در طول روز دو ساعت آب دارند و براى آوردن آب بايد به طرف مقابل جاده بروند و به گفته ى اين شاهد ديروز زنى براى آوردن آب مى خواسته به طرف ديگر جاده برود كه با ماشين تصادف كرده و جان خود را ازدست داده است . اين شهروند مى گويد از ادامه زندگى نااميد شده و تصميم دارد جلو فرماندارى سرپل ذهاب خود را به آتش بكشد.

لازم به ذكر است كه ، حكومت جمهورى اسلامى ايران در اين مدت به جز شعار در رسانه هاى دولتى، خود هيچ كارى براى اين مردم رنجديده نكرده است. شهر سرپل ذهاب كه بيشترين خسارات و كشته داده ولى هنوز هيچ اقدامى براى مردم در جهت بهبودى وضع زندگى نشده است.

جمعيت حقوق بشر كوردستان