زندانیان زندان خارپت ۵‎۸ روز از در اعتصاب به سر میبرند

بر اساس اطلاعات جمعیت حقوق بشر کوردستان: زندانیان سیاسی کورد در زندان خارپت در شهر العزیز در شمال کوردستان، ۵‎۸ روز است در اعتصاب غذا به سر میبرند، اعتصاب غذای این زندانیان در اعتراض به اعمال فشارهای از سوی نگهبانها و مسئولین ترک در زندان میباشد.

زندانیان سیاسی کورد در زندان خارپت بر ضد تصمیم مسئولین زندان است که بر اساس این تصمیم زندانیان در تمامی اماکن میباید نام، کد و اتهامشان را در گردن خود حمل کنند، مدت ۵۸ روز است که زندانیان دست به اعتصاب غذا زده اند، این زندانیان اعلام کرده اند تا زمانی که این تصمیم منحل نشود به اعتصاب خود ادامه خواهند داد.

مرکز خبری روژ نیوز در این باره نوشته است: خانواده این زندنیان برای ملاقات زندانیان به زندان مراجعه نموده اند اما مسئولین زندان مانع ملاقات شده اند و اعلام کرده اند، تا زمانی که زندانیان مشخصات خود را حمل نکنند و به اعتصاب خود پایان ندهند، اجازه ملاقات خانواده خود را ندارند.

این خانواده ها اعلام کرده انده : اگر در مقابل این رفتار ظالمانه سکوت کنند، اعتصاب خود را به صورت بدون مرز کسترش خواهند داد، در همین راستا تصمیم گرفته اند که صدای زندنیان در خارج از زندان شوند و مقاومت خود را گسترش دهند.

جمعیت حقوق بشر کوردستان