قیچی کردن موی سر دانش آموزان دختر بە بهانەی بد حجابی

بنابە گزارشات رسیدە بە جمعیت حقوق بشر کوردستان مدیر مدرسە اسلام آباد اورمیەبە بهانە رعایت نکردن حجاب توسط دانش آموزان دختر اقدام بە قیچی کردن موی دانش آموزان کردە کە این اقدام باعث اعتراض شدید خانوادە دانش آموزان این مدرسە شدە است.
این اولین بار نیست کە در مدارس شرق کوردستان مدیران مدرسەو معلمان پرورشی وابستە بە بسیج در مدارس اقدام بە کنترل لباسها و ظاهر دانش آموزان میکنند، یکی از والدین دانش آموزان کە نخواست نامش فاش شود در تماسی با جمعیت حقوق بشر کوردستان اظهارداشت کە مدیران آموزش و پرورش بجای ارتقاء سطح آموزش فرزندانمان و ایجاد امنیت روانی سعیدر برهم زدن تعادل روحی و روانی فرزندانمان دارند.
لازم بذکر است کە در هر سالە در ایران هزاران زن در خیابانهای سطح شهر روبروی برخوردهای شدید و نادرست نیروهای انتظامی و گشتهای ارشاد میشوند.
جمعیت حقوق بشر کوردستان

 

عکس از آرشیوkmmk