احضار جمال يوسفى عضو گروه كوهنوردى ” چهل چشمه ” به اداره اطلاعات

به گزارش جمعيت حقوق بشر كوردستان ، روز ٢١ آذر ماه سال ١٣٩٦ شمسي براى سومين بار ” جمال يوسفى ” به اداره اطلاعات شهر سنه احضار و از وى خواسته شد كه روز چهارشنبه ٢٢ آذر ماه ساعت ٩ صبح خود را به اين اداره معرفى كند.

احضار جمال يوسفى و گروه هاى كوهنوردى و فعالين ديگر كارگرى ، در رابطه با مراسم نوروز سال ٩٦ به اداره اطلاعات میباشد .

جمهوری اسلامی ایران  باپرونده سازى و رعب و حشت و تهديد مى خواهند از هر گونه مراسم و فعاليتى كه توسط برگزاركنندگان و فعالان مديريت مي شود ممانعت كنند.

جمعيت حقوق بشر كوردستان