قطع پاى يك كولبر به دليل شدت جراحات

طبق گزارش جمعيت حقوق بشر كوردستان ، يك كولبر به نام ” فرزاد قادرى ” ٢٥ ساله اهل روستاى ” نيسان ” از حومه نوسود در مناطق اورمان استان كرماشان از شرق كوردستان ، در روز ٣٠ مهر سال جارى با شليك مستقيم نيروهاى نظامى جمهورى اسلامى ايران در مابين مرز جنوب و شرق كوردستان از ناحيه پا زخمى مى شود ، و اكنون نامبرده در شرايط جسمانى وخيمى بسر مى برد و احتمال قطع پاى نامبرده زياد است.
شايان ذكر است كه ، هر ساله ده ها كولبر در مرزهاى خودساخته جمهورى اسلامى ايران به دست نيروهاى نظامى كشته و يا زخمى مى شوند.
جمعيت حقوق بشر كوردستان