اخراج بيش از ١٥٠ كارگر شهردارى مريوان

بر اساس گزارش رسيده به جمعيت حقوق بشر كوردستان، شهردارى شهر مريوان بيش از ١٥٠ كارگر رسمى خود را از كار اخراج كرد.
این کارگران در حالی اخراج شدەاند کە بيشتر از ٧ ماه گذشتە ، هیچ گونە حقوقی دریافت نکردەاند و همين موجب اعتراض كارگران شهردارى مريوان شده و مسئولين شهردارى اشكارا كارگران را تهديد كرده بودند كه اگر به اعتراض خود ادامه دهند انان را از كار اخراج مى كنند.
مسئولين شهردارى در تلاشند با تهديد كارگران با اين شيوه ديگر صداى اعتراضى از كارگران شنيده نشود.

جمعيت حقوق بشر كوردستان