مادر رامين حسين پناهى اعلام نموده فردا بعنوان اعتراض بە اعدام فرزندش اقدام به خودسوزى مى نمايد.

مادر رامين حسين پناهى اعلام نموده فردا بعنوان اعتراض بە اعدام فرزندش اقدام به خودسوزى مى نمايد.
بەگزارش جمعيت حقوق بشر كردستان مادر رامين حسين پناهى اعلام نموده روز يكشنبه ٧ آبان ساعت ٩ صبح در يك حركت اعتراضى به حكم اعدام رامين حسين پناهى مقابل اداره اطلاعات سنه ميخواهد اقدام به خودسوزى نمايد.
در اين بين كميته حمايت از حقوق مدنى، سياسى و قانونى رامين حسين پناهى خواستار گردهمايى مردم دراين محل را براى حمايت از اين خانواده و جلوگيرى از خودسوزى مادر رامين، مشهور به دايه شريفه نموده است.
رامين حسين پناهى در تاريخ ١ تير ١٣٩٦ بمنظور ملاقات با خانوادەاش راهی شهر سنە شد کەدرآن شهر درکمین نیروهای سپاە قرارمیگیرد و مورد اصابت گلولە قرار گرفتە و بازداشت شد.
با وجود اعتراضات و پيگيريهاى مکررخانواده رامین بمنظور پیگیری وضعییت فرزندشان هفته قبل از طرف نیروهای ادارە اطلاعات بە آنها گفتە شدە رامین بەزودی اعدام خواهد شد. در اين اثنا موجى از بازداشت افراد خانواده رامين اجرا شده است.
اين شیوە رفتار مقامات امنیتی ایران از قبیل شكنجه پدر و مادر و افراد خانواده فعالين سياسى بشكلى كاملاً هدفدار از سوى دولت ايران براى تنبيه فعالين سياسى كورد انجام میگیرد، و در مواردی منجر بە مرگ اعضاء خانوادە زندانیان سیاسی شدەاست.
اين شكنجه ها و تروماهاى روحى و روانى خانواده تا حد بسيار افراطى در كوردستان ديده شده است.
حال، ترور اشرف برادر رامين حسين پناهى ، محكوميت اعدام براى رامين حسين پناهى و زندان و شكنجه فرزندان و عدم پاسخگویی مقامات امنیتی ، مادر رامین را واداشتە کە از آخرین راه براى نجات فرزندش کە همان فدا كردن جسم رنجور و بیمارش است استفادە کند و بمنظور نشان دادن اوج بی عدالتی و ظلم حاکمان ایران ساعەت 9 صبح فردا جلوی ستاد خبری سنە خودرا بە آتش بکشد .

جمعيت حقوق بشر كردستان