معراج مرتضایی و هیوا عزیزپور مجموعا به 17ماه حبس محکوم شدند

KMMK:دوشنبه 25 اسفند 1399شمسی، معراج مرتضایی و هیوا عزیزپور توسط دادگاه انقلاب حکومت ایران در شهر مریوان مجموعاً به هفده

بیشتر بخوانید