جمعیت حقوق بشر کوردستان

Category : زخمی

زخمیسلایدرکولبر کشتە شدە

یک کودک کۆڵبەر اهل سردشت با شلیک مستقیم نیروهای حکومتی زخمی شد

Rahim Kholafai
ک.م.م.ک: جمعه ۱٤ اردیبهشت ماه سال ١٤٠٢ خورشیدی، یک کۆلبەر ۱۷ ساله به نام آریان نام خانوادگی نامعلوم اهل روستای ساوان از توابع شهرستان سردشت...