کاسبکاران دستگیر شدە در یکسال گذشتە از زبان فرماندەی هنگ مرزی ایران در استان اورمیـــــە

بر اساس اخبار گزارش شدە بە جمعیت حقوق بشر کوردستان، ایکشنبە شانزدهم آذرماە ۱۳۹۶ شمسی، در یک کنفرانس خبری آمار دستگیری کولبران و کاسبکاران کورد در مرزهای استان اورمیە اعلام شد.
فرماندەی هنگ مرزی جمهوری اسلامی ایان در این استان شرق کوردستانکە این تعداد را یک نوع پیروزی معرفی نمود، آمار یکسال گذشتە را بدین شیوە اعلام کرد:

ـ ورود و خروج غیر قانونی از مرز ۱۷۳۰ نفر
ـ کولبـــــــر ۶۶ نفر
ـ قاچاغ سیگار ۱۱ نفر
ـ آورندگان البسە ۱۶ نفر
دستگیــــــــر شدەاند.

نامبردە از تعداد و مقدار کالاهای بازداشتی کولبران سخنی بەمیان نیاورد.همچنین در گفتەهای نامبردە از تعداد تیراندازی توسط نیروهایشان بە کولبران، کشتەشدگان، زخمیها، کتک و توهین بە این قشر از ملت کورد نیز، هیچ حرفی نزد.

این آمار رسمی اعلام شدە توسط جمهوری اسلامی ایران، نەتنها آمار ۴ استان دیگر شرق کوردستان را در برنگرفتە است بلکە باتوجە بە اطلاعات بدست آمدە، تنها بخش کوچکی از نقض حقوق کولبر و کاسبکاران مرزهای ڕۆژهەڵات (شرق) ـ باشوور(جنوب) و ڕۆژهەڵات ـ باکوور(شمال) کوردستان میباشد.
جمعیت حقوق بشر کوردستــــــــان