تجمع اعتراضی کارکنان “فولاد اورمیه” در شرق کوردستان

براساس گزارش رسیده به جمعیت حقوق بشر کوردستان، روز سه شنبه ۱۱ مهرماه ۱۳۹۶ شمسی، جمعی از کارکنان فولاد اورمیه بعلت پرداخت نشدن حقوق معوقه و شرایط نامناسب کاری، تجمع اعتراضی برگزار کردند.

در ادامه این خبر آمده است که کارکنان گروه (فولاد اورمیه) با تجمع در مقابل اداره کار، تعاون و رفاه اجتماعی شهرستان اورمیه در شرق کوردستان، خواستار مطالبات معوقه خود و رسیدگی مسولان مربوطه به مشکلات و وضعیت موجود شدند.

گزارش حاکی از اینست که کارکنان این گروه صنعتی بمدت ۸ ماه است که حقوق ماهیانه دریافت نکرده اند و مطالبات صنفی آنها همچنان بدون پاسخ و عدم رسیدگی مسولان، باقی مانده است. در گزارش جمعیت حقوق بشر کوردستان همچنین به وضعیت مراکز صنعتی در شرق کوردستان اشاره شده که در پی عدم مدیریت صحیح یا تعطیل شده اند یا ناکارآمد و با اخراج کارکنان و عدم پرداخت حقوق آنان، مواجه هستند.

جمعیت حقوق بشر کوردستان