دستفروشى در مريوان وسايل خود را به اتش كشيد

بر اساس گزارش جمعيت حقوق بشر كوردستان ١٣٩٦/٠٦/٠٢ ، به علت فشار پى در پى نيروهـاى وابسته به جمهـورى اسلامى ايران بر دست فروشان مريواني در شرق كوردستان كه مجبور هـستند از اين طريق امرار معاش نمايند، يكى از اين دست فروشان كورد مجبور شد كه وسايل خود را به اتش بكشد.
نيروهـاى اماكن شهـردارى مريوان، از طريق ايجاد موانع و مشكلات ، با تحقیر انها، این دستفروشان را مورد تهـاجم قرار داده و وسايل دست فروشان را غصب مى نمايند.

صبح امروز، در مريوان دست فروشان در بلوار ٢٣ تير مورد تهـاجم و هـتك حرمت، اماكن شهـردارى مريوان واقع گرديدند.
در هـمين ارتباط، يكى از اين دست فروشان در اعتراض به برخورد غير غیرقانونی و غیرانسانی مأموران وسايل خود را به اتش كشاندە است.

جمعيت حقوق بشر كوردستان