خودكشى يك پيرمرد در روستاى شمشير از توابع شهـرستان پاوه

به دنبال خبر رسيده به جمعيت حقوق بشر كوردستان، تاريخ ١٣٩٦/٠٥/٣١ خورشيدى، مردى ٨٢ ساله اهـل روستاى شمشير از توابع پاوه در شرق كوردستان توسط سلاح كلاشينكف خودكشى كرده و به زندگى خود پايان داد.

بر اساس گزارشات دريافت شده، اين چندمين خودكشى است كه در روزهـاى اخير در شهـرستان پاوه رخ داده است. جاى تأمل است كه رويكرد خودكشيهـا در شرق كوردستان دامنه مرزهـا را در نورديده و روز به روز روند افزايش را در بر مى گيرد.

اكنون پديده خودكشى و اقدام به پايان دادن به يك زندگى در شهـرهـاى شرق كوردستان مرز سنى ندارد و از كودك گرفته تا انسانهـاى سالخورده را در برمى گيرد. گفتنى است كه پديده خودكشى معلول علت هـاى عمده اى چون بيكارى و فقر در جامعه شهـرهـاى كوردستان مى باشد، به اين ترتيب كه اين شهـروندان راه حلى براى مشكلات عديده اى كه دست به گريبانند، پيدا ننموده و ناچار اقدام به خودكشى مى نمايند.

به گزارش جمعيت حقوق بشر كوردستان، از اغاز سال ١٣٩٦ خورشيدى حدود ٣٠ نفر اقدام به خودكشى نموده اند كه از اين تعداد ١٤ تن زنان و ١٦ تن مردان مى باشند.

جمعيت حقوق بشر كوردستان