عدم پرداخت دستمزد رفتگران شهر “سنه” در شرق کوردستان

در گزارش رسیده به جمعیت حقوق بشر کوردستان، کارگران رفتگر شهرک صنعتی شهرستان “سنه” نزدیک به سه ماه است از دریافت حقوق خود محروم هستند.

عدم پرداخت دستمزد رفتگران شهرک های صنعتی شماره ۱ و ۳ در حالی اتفاق میفتد که این کارگران ماهیانه حدود ۴۸۰ هزار تومان حقوق دریافت میکنند که تقریبا نصف حداقل دستمزد تعیین شده توسط نهادهای مربوطه در سیستم جمهوری اسلامی ایران  است که هر ساله به تصویب میرسد.

لازم به گفتن است که علاوه بر عدم پرداخت دستمزد ۳ ماهه این کارگران،کارفرما از تهیه لباس و وسایل لازم برای آنها حین انجام کار نیز خودداری می کند.

عدم وجود کارخانجات، موج بیکاری و نبود درآمد در شهرها و روستاهای شرق کوردستان باعث شده که شهروندان با حداقل دستمزد و تحمل شرایط دشوار کاری جهت بدست آوردن مایحتاج زندگی به شغلهای پر مشقت از جمله کارگری بعنوان رفتگر یا رفع سد معبر در شهرها روی آورده و یا از طریق شغلهای کاذب دیگری همچون دستفروشی کنار خیابان یا کولبری در کوهستانهای شرق کوردستان که هرروزه از سوی نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی ایران به قتل میرسند، امرار معاش میکنند.

 

جمعیت حقوق بشر کوردستان