احضار چهل كارگر نيشكر هفت به دادگاه شهر شوش

طبق گزارش رسيده به جمعيت حقوق بشر كوردستان ، در روزهاى گذشته ، دادگسترى شهر شوش چهل كارگر شركت كشت و صنعت نيشكر هفت تپه را با إرسال احضاريه به دادگاه فراخواند .
به نقل از گزارش رسيده و كپى احضاريه ، اين چهل كارگر باسيتو روز يكشنبه ١٥ مرداد ١٣٩٦ ساعت هشت صبح بايد در دادگاه حضور يابند و متهم به تحريك كارگران براى اعتراض شده اند. و اين اسامى توسط مدير عامل شركت و با همكارى حراست تهيه شده و به دادگسترى إرسال كرده اند.

لازم به ذكر است كه ، پنجم مرداد همين سال كارگران شركت نامبرده طى چندين روز اعتصاب و تحصن خواستار آزادى همكاران بازداشتى و احقاق حقوق خود شدند ، ولى تاكنون به خواسته هاى كارگران توجه نكرده ، و همچنان انها را تحت فشار و اتهامات واهى جهت به تسليميت كشانيدن انها قرار مي دهند .

جمعيت حقوق بشر كوردستان