حاشیە نشینی و فقر گریبانگیر در استان “سنە” از شرق کوردستان

بر اساس گزارش رسیدە بە جمعیت حقوق بشر کوردستان، نزدیک بە ٦٠ درصد از شهروندان استان سنە در حاشیە نشینی و فقر زندگی میکنند.

در بین شهرهای استان سنە بیش از ٥٨ درصد جمعیت سقز و  بانه و نزدیک بە ٥٧ درصد جمعیت کامیاران ٤٧ درصد از جمعیت سنە  و ٥٢ درصد از جمعیت مریوان در حاشیە نشینی و فقر زندگی میکنند.

گفتنی است کە از مجموع کل ١٢ هزار و ٦٧٢ هکتار مساحت شهرهای استان، ٣٢٦٢ هکتار معادل ٢٥،٧ درصد منازل و سکونتگاهها از بافت‌های ناکارآمد و حاشیە نشینی میباشد کە در بین شهرهای استان از لحاظ مساحت بانه و  سنندج با بیش از ٤٦ درصد سطح شهر به مراتب وضعیت بدتری دارند. در جمع ١٩٠٤ هکتار از مساحت این استان به مناطق حاشیه نشین و سکونتگاه‌های غیراستاندار اختصاص پیدا کردە است.

در همین رابطە امدە است کە مدیرکل راه و شهرسازی  استان سنە  گفتە است کە ١٧ محله درشهر سنندج شامل حاجی‌آباد، فرجه، غفور، شهدا، پیرمحمد و بهارمست، گلشن، چم حاجی نسه(دره بیان)، تپه شیخ محمدصادق، گردی‌گرول، تقتقان، اسلام‌آباد، کمربندی، عباس‌آباد، حسن‌آباد، ننله، گریزه و نایسر حاشیه نشین‌اند که درآنها ٤٥ هزار و ٤٩٦ خانوار با جمعیتی بالغ بر ١٦٨ هزار و ٣٣٦ نفر سکونت دارند.

نرخ سطح بالای مهاجرت، تهدید جمعیتی استان سنە را بدنبال دارد و بە یکی از معضلهای مهم این استان تبدیل شدە است کە بیشتر کارشناسان عدم توجە بە وضعیت بیکاری شهروندان، تبعیضات حکومتی در مورد استخدامیهای شهروندان در ادارات این استان و همچنین سرکوبهای فرهنگی دال بر اختلافات ملی را از مهمترین دلایل آن عنوان میکنند.

 

جمعیت حقوق بشر کوردستان