تداوم اتش سوزى جنگلهـاى سرسبز در شرق كوردستان

بر اساس خبر دريافتى توسط جمعيت حقوق بشر كوردستان، در تاريخ ١٣٩٦/٠٤/٢٠ خورشيدى، جنگلهـاى كوهـستان”امام” در اطراف شهـرستان مريوان در شرق كوردستان مورد طعمه ى اتش واقع شده و تا اكنون اتش سوزى در حال گسترش مى باشد.

به نقل از خبر، مدافعين محيط زيست شهـرستان مريوان از ساكنان و شهـروندان شهـرستان مريوان درخواست نموده اند كه يارى و كمك نموده، بلكه با هـمكارى هـمديگر بتوانند اتش سوزى را مهـار نمايند.

قابل ذكر است، طبيعت و جنگلهـاى شرق كوردستان كه از جانب نيروهـاى وابسته به جمهـورى اسلامى ايران هـر سال با اغاز فصل گرما در معرض اتش سوزى قرار مى گيرد، رو به افزايش مى باشد.
در اين اثنا، حكومت ايران براى مهـار كردن اين اتش سوزيهـا هـيچ اقدام لازمى را به عمل نمى اورند، بلكه ساكنان منطقه هـاى اسيب ديده به هـمراه مدافعين زيست محيطى با امكانات اوليه و عدم تجهـيزات لازم براى مهـار اتش سوزيهـا تلاشهـايى را به انجام مى رسانند.
گفتنى است، با اين عملكردهـاى حكومت ايران نسبت به جغرافياى سياسى شرق كوردستان، قادر به حل مشكلات و اسيب هـاى جدى ناشى از اين اتش سوزيهـا نخواهـيم بود، و به اين طريق با بزرگترين خطرات زيست محيطى مواجه خواهـيم شد.
اسيب هـاى اجتناب پذيرى كه به طبيعت و جنگلهـا كه به واسطه تدوين سياست هـاى حكومتى ايران در شرق كوردستان اجرا مى شود، اوضاع را فاجعه بارتر مى سازد.

جمعيت حقوق بشر كوردستان