بستن اب رود فرات توسط حكومت تركيه

بر اساس گزارش جمعيت حقوق بشر كوردستان و با استناد به گزارش “روناهـى TV” در تاريخ ٢٠١٧/٠٦/٣٠ ميلادى، حكومت تركيه اب رودخانه فرات را از مسير اصلى خود منحرف كرده و بسته است.
بر اساس هـمين گزارش، رودخانه فرات از كوهـهاى واقع در شمال كوردستان سرچشمه مى گيرد. حكومتهـاى مختلف تركيه در ادوار مختلف به منظور ايجاد فشار به كشورهـاى مجاور سوريه و عراق، جهـت سوء استفاده از اب رودخانه فرات اقداماتى را هـمواره به انجام رسانده اند.
هـمزمان حكومتهـاى سوريه و عراق، به قصد جمع اورى و نگه داشتن اب بيشتر از رودخانه فرات جهـت اجراى برنامه هـاى كشاورزى و صنعتى و توليد برق، اقدام به سدسازى نموده اند.

از سوى ديگر دولت تركيه به قصد اواره كردن شهـروندان كورد از سرزمينهـاى خويش در شمال كوردستان و اسكان دادن انهـا در شهـرهـاى ترك نشين، هـمواره در تلاش براى ايجاد تغيير به نفع خود در بخشهـاى جغرافيايى منطقه در شمال كوردستان و هـمچنان از بين بردن اثار تاريخى و فرهـنگى ملت كورد بوده است.
به ويژه در اين اواخر دولت تركيه، كه در غرب كوردستان (شمال سوريه) منطقەای خودمدیر  از نظر جغرافيايى و سیاسی شكل گرفته، بە منظور صدمه رساندن به كوردهـاى ساكن در منطقه از مسير ابى رودخانه فرات به قصد سياسى سوء استفاده نموده و ازطريق بستن اب اين رودخانه زمينهـاى كشاورزى وسيعى واقع در نواحى كوبانى و منبج به طور كلى و هـمچنين در ارتباط با توليد برق مواجه با ضرر و زيان فراوانى گرديده اند.

شايان ذكر است، شرق و شمال كوردستان سرچشمه ى اب شيرين و اشاميدنى كشورهـاى ايران و تركيه و سوريه و عراق هـستند.
در ادامه گزارش قيد شده كه در هـمين ارتباط كشور ايران هـم اقدام به بستن ابهـاى الوند، سيروان و زيى كوچك نموده است. در هـمين ارتباط جنوب كوردستان مواجه با مشكلات عديده اى از قبيل كمبود اب اشاميدنى و توليد برق گرديده است.
جاى بسى تأمل است، دست اندركاران كورد در جنوب و غرب كوردستان و هـمانطور سازمان ملل متحد در اين مورد بسيار نگران كننده سكوت اتخاذ نموده اند.

جمعيت حقوق بشر كوردستان