شليك به يك كولبر و زخمى شدن وى از سوى نيروهاى سپاه

نیروهای سپاە پاسداران جمهوری اسلامی ایران در اطراف سردشت باشلیک مستقیم بە سوی کولبران، یکی از آنها را زخمی کردند.
طبق گزارشی کە بدست جمعیت حقوق بشر کوردستان رسیدە است اوایل بامداد امروز سه شنبه ۶ تیر ۱۳۹۶ نیروهای سپاە پاسداران جمهوری اسلامی ایران در منطقە کانی زردی در اطراف سردشت بە طرف جمعی از کولبران تیراندازی کردە و در این میان زورار فرزند عبداللە محل تولد نلاس سردشت از ناحیە سر زخمی شد کە توسط دیگر کولبرها بە بیمارستان ارومیە انتقال دادە شد.
یکی از کولبران حاضر در آنجا گفتە است کە کولبرها باری حمل نمی کردند و رفتە بودند کە ببینند کە آیا باری جهت حمل وجود دارد یا خیر کە توسط نیروهای سپاە پاسدران بدون هشدار قبلی، ناگهان مورد تیراندازی قرار گرفتند.
لازم بە یاداوریست کە از سال اوایل ١٣٩٢ تا اواخر سال ١٣٩٤ آمار اعلام شدهٔ کولبرانی که با شلیک نیروهای مرزبانی جان دادەاند ۲۱۲ نفر وآمار زخمیها نیز ٣١٤ نفر گزارش و در سال ۱۳۹۵ تعداد ۱۵۴ کولبر در حوادث مختلف تیراندازی، انفجار مین، سرما، تعقیب و گریز کشته و یا زخمی شده‌اند کە ٧٦ کشته، ۶۴ زخمی و ٤ نفر نامعلوم اعلام شدە است.
آمار اعلام شدهٔ کولبران استان سنە، ارومیە تا اسفند ۱۳۹۵ توسط پایگاههای خبری جمهوری اسلامی ایران همچون سلامت نیوز و روزنامهٔ وقایع اتفاقیه، ۴۰ هزار نفر اعلام شدە است. تخمین زدە میشود کە در استان کرماشان و ایلام هم بە همین تعداد مشغول کولبری باشند، اما تاکنوان آمار مشخصی از طرف دولت اعلام نشدە است.

جمعیت حقوق بشر کوردستان