ماشین اعدام جمهوری اسلامی ایران در ارومیە برای اعدام زن کورد اقدام کرد

طبق گزارشی کە بدست جمعیت حقوق بشر کوردستان رسیدە است ، محبت محمودی زندانی کورد در زندان ارومیە(ورمێ) در استانە اعدام قرار دارد .
در گزارش امدە است کە مسئولین زندان اورمیە طی تماس با خانوادە “محبت محمودی” اعلام کردەاند کە اگر دیە یک میلیارد تومانی کە برای ازادی محبت درخواست شدە است بە حساب خانوادە مقتول واریز نشود حکم اعدام وی بە زودی بە اجرا گذاشتە خواهد شد.کە خانوادە محمودی توانایی پرداخت ان را ندارند.
محبت محمودی فرزند اسماعیل از اهالی روستای “صورمان‌آباد” منطقه‌ی صومای و برادوست ارومیه است که از سال ۱۳۷۹ به اتهام قتل مردی که قصد تجاوز به وی را داشت، بازداشت شد این زن متاهل هم‌اکنون ۱۷ سال است که در زندان به سر میبرد. او پس از تحمل ۹ سال زندان در سال ۱۳۸۸ توسط دادگاه جمهوری اسلامی ایران در ارومیه بە اعدام محکوم شد و تایید حکم اعدام وی در تیرماە ١٣٨٩ بە وی ابلاغ شد. محبت هم اکنون در بند نسوان زندان جمهوری اسلامی ایران در ارومیه نگهداری میشود.
لازم بە ذکر است کە همسران مقتول ( دو همسر) مخالف اعدام محبت محمودی هستند اما برادر مقتول، خواهان اجرای حکم اعدام است.
محبت محمودی خواستار تعیین یک وکیل جدید برای خود شده و از سازمانهای حقوق‌ بشری و مردم درخواست کرده که برای آزادی وی تلاش کنند.
جمعیت حقوق بشر کوردستان