طلافروشان بوکان مغازه های خودرا تعطیل کردند

طبق گزارشی کە بدست جمعیت حقوق بشر کوردستان رسیدە است مسئولین مالیاتی در بوکان و بیشتر شهرهای شرق کوردستان با مراجعە بە مغازەداران طلا فروش از انها خواستەاند کە مالیات بر ارزش افزوده ٩ درصد به همراه مالیات بر درآمد را برای سال ١٣٩٦ باید بە صندوق مالیاتی پرداخت کنند.
مغازەداران طلا فروش بوکان نیز کە از رکود در بازار ناشی از کاهش قدرت خرید مردم و نامشخص بودن ارزش پولی ایران امروز يکشنبه ۲۸ خرداد از باز کردن مغازەها خودداری کردند.
یک ا ز طلافروشان مغازەدار کە بە وضعیت موجود معترض است ، میگوید مردم توان خرید نان شب را ندارند وطلا نمی خرند زمانیکە توان خرید نان شب را نداشتە باشند چطور ما طلا بفروشیم ما هم کە از قدیم بە همین شغل روی اوردەایم چارەایی نداریم ، كار دیگری بلد نیستیم اگر هم بلد بودیم کاری وجود ندارد تا انجام بدهیم، خود مسئولین دولتی میگویند میزان بیکاری در بوکان ٦٠ درصد است.
مجتبی فیروزی دبیر صنفی طلافروشان چندی پیش گفت کە از مجموع ٣٨٠ واحد طلافروشی عضو اتحادیه در کل جغرافیای سیاسی ایران در سال گذشتە پروانه ٣٤ واحد طلافروشی تنها در استان کرماشان به دلیل رکود و ورشکستگی و اجاره بالا باطل شد و این واحدها به تعطیلی کشیده شدند.
جمعیت حقوق بشر کوردستان