دستگيرى ٦ نفر ديگر در استان سنە

طبق گزارش کە بدست جمعیت حقوق بشر کوردستان بە نقل از رئيس دادگسترى جمهوری اسلامی ایران برای استان سنە ٦ نفر ديگر از شهروندان استان سنە  در ارتباط با حادثه تروريستى روز چهارشنبه تهران، دستگير شدند.

لازم بذكر است كه طىق گزارشات قبلی جمعیت حقوق بشرکوردستان،  مقامات جمهوری اسلامی ایران اعلام کردە بودند کە   ٥٦  نفر را نيز تا قبل از روز شنبە ٢٠ خرداد ماە  دستگیر کردەاند.

لازم به ياداوريست كه  جمهوری اسلامی ایران با نقض مداوم حقوق بشر؛ بيش از٣٠٤ نفر  شهروندكورد را در سال ١٣٩٤ و اعدام کردە است. همچنين بازداشت و شكنجه،  به گلوله بستن كولبرها در مرزهای شرق و جنوب کوردستان، نابودى محيط  زيست کردستان، بغارت بردن منابع طبیعی شرق كوردستان و بیکاری تا مرز ٤۷ درصد در شرق كردستان ، انفجار روزانه مين و قربانى شدن  شهروندان از جملە موارد دیگر نقض حقوق بشر توسط چمهوری اسلامی ایران در شرق کوردستان است.

بسيار آشكار است کە  تبعيضات دولتی نسبت بە شهروندان شرق کوردستان از طرف سیستم سیاسی جمهوری اسلامی ایران  و تشديد نقض حقوق بشر بدليل اختلاف اتنيكى و  همچنین مذهبى  بخشی از شهروندان شرق کوردستان ، این را بە اثبات میرساند کە اينبار نيز با وقوع حادثه ترور، بهانه اى دیگر بدست نیروهای انتظامی جمهوری اسلامی ایران دادە است  كه بە  آزار و سركوب و بازداشت کردن شهروندان دامن بزنند.

 

جمعيت حقوق بشر كردستان