٥٦ نفر بە اتهام  دست داشتن در حملات تروریستی اخیر تهران بازداشت شدەاند

طبق گزارش رسیدە بە جمعیت حقوق بشر کوردستان بە نقل از خبرگزاریهای داخلی،  نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی ایران  از روز چهارشنبە ١٧ خرداد  تاکنون   ٥٦ نفر کە بسیاری از انها از شهروندان شرق کوردستان میباشند ، همە انها را بە اتهام  دست داشتن در حملات تروریستی اخیر تهران بازداشت کردەاند.

همچنانکە مشهود است جمهوری اسلامی ایران  بە بهانە وجود نیروهای تندرو اسلامی سنی در شرق کوردستان اقدام بە دستگیری شماری از شهروندان شرق کوردستان نمودە و این بار بە بهانە حملات تروریستی شهروندان کورد را بار دیگر با بهانەایی دیگر روانە زندانها میکند و جهت قانونی جلوە دادن این سرکوبها دست بە تبلیغات وسیعی  بر ضد افراط گرایان سنی مذهب در رسانەهای داخلی نمودە و بدین وسیلە سعی در بە راە انداختن موجی از سرکوب و دستگیر کردن شهروندان شرق کوردستان نمودە است.

در حالیکە  جمهوری اسلامی ایران  بە عنوان  پایە گذار افراط گرایی در جهان بشمار میرود و  در جغرافیای سیاسی ایران  از طریق  توجیه اخلاقی و مشروعیت بخشیدن  اقدامات غیر حقوق بشر بر مبنای   ایمان بە اصل ولایت فقیە پیروان دیگر ادیان را یکی پس از دیگری روانە زندان می نمايد و خود مسبب اشاعە این گونە افراط گرایی در میان پیروان ادیان  دیگر نسبت بە سیستم حاکمە است درحالى كه بسيارى از اديان وجود ولايت فَقِيه را در سيستم سياسي و اجتماعى به عنوان عاليترين مقام تصميم گيرنده و مخالف با اديان قلمداد ميكنند.

لازم بە ذكر است کە   تمامئ حقوق شهروندان از  ازادی اجتماعی و فردی ،  بیکاری و فقر، جلوگیری از فعالیتهای مدنی و روشنگری  توسط  مسئولین و حمکرانان جمهوری اسلامی ایران پایمال میشود و هیچگونە امکانی را برای فعالیتهای مدنی شهروندان در این منطقە ازاد نگذاشتە است بدیهی است کە در چنين وضعیتی افرادی نیز بە نیروهای افراطی روی اوردە و  با انها از روی نادانی و فقر سیاسی همکاری میکنند.

لذا جمعیت حقوق بشر کوردستان  جمهوری  اسلامی ایران را  مسبب و مسئول اصلی گسترش  افراط گرایی در شرق کوردستان میداند و دستگیری شهروندان شرق کوردستان را بە اتهامهایی از قبیل افراط گرایی اسلامی سنی بە عنوان بهانەایی برای سرکوب شهروندان شرق کوردستان بەحساب میاورد.

 

جمعيت حقوق بشر كوردستان