صدور حكم ١٠ سال زندان براى حسين دانشمند

بر اساس گزارش دريافتى توسط جمعيت حقوق بشر كوردستان در تاريخ ١٣٩٦/٠٣/١٨ خورشيدى، حسين دانشمند زندانى سياسى اهـل بانه در شعبه چهـارم تجديد نظر دادگاه انقلاب جمهوری اسلامی ایران در شهر سنە شرق کوردستان، روز هـشتم خرداد ماه ١٣٩٦، حكم ١٠ سال زندان را براى حسين دانشمند زندانى سياسى تأييد و ابلاغ كرد.

در ادامه گزارش قيد شده است كه نامبرده به اتهـام ارتباط با گروهـهاى مخالف كورد و جاسوسى براى انان به ١٠ سال زندان محكوم گرديده است.

گفتنى است كه زندانى سياسى حسين دانشمند در تمامى دوران بازجويى و طى روند قضايى پرونده خود از دسترسى به وكيل محروم بوده است.

حسين دانشمند كه براى تامين معاش زندگى خود و خانواده اش به شغل پيله ورى مشغول بوده، اما از جانب اطلاعات سپاه پاسداران جمهـورى اسلامى ايران به اتهـام جاسوسى كردن نامبرده براى نيروهـاى مخالف كورد بازداشت شده و در يك دادگاه فرمايشى و بدون وجود حضور هـيچ وكيلى كه بخواهـد از موكل خود دفاع نمايد، به ١٠ سال زندان محكوم گرديده است.

سياستهـاى ضد حقوق بشرى جمهـورى اسلامى ايران در شرق كوردستان روبروز افزایش یافتە و فشارها بر جامعە کوردستان تشدید میشوند.

جمعيت حقوق بشر كوردستان