سازمان مردمی کُرمانج خراسان در بیانیەای تبعیض زبانی فرهنگی، تهدید و ترعیب در خراسان را محکوم کرد

بر اساس گزارش رسیدە بە جمعیت حقوق بشر کوردستان، سازمان مردمی کُرمانج خراسان در بیانیەای تبعیض زبانی فرهنگی، تهدید و ترعیب در خراسان را محکوم کردە و خواهان احترام بە فرهنگ و زبان ملت کورد در منطقە خراسان شدە است.

این سازمان مردمی کوردهای خراسان مطابق با اصول 15 و 19 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران خواهان موافقت و تدریس رشته زبان کوردی کورمانجی (با رسم الخط عربی / فارسی که در دسترس است) برای دانشگاه مشهد و دانشگاه بجنورد شدەاند.

در بیانیە این سازمان در مورد میزان جمعیت کوردها امار ذکر شدە و اطلاعاتی بە تفکیک شهرها دادە شدە است.
در بیانیه امدە است: کسانی که فعالیت فرهنگی زبانی کوردی کرمانجی می کنند، با برخوردهای اطلاعاتی، حراستی و امنیتی شدید و حتی شکنجە و زندان روبرو میشوند.

نهادهای امنیتی ادعا میکنند، الفبای لاتینی در زبان کردی کورمانجی در واقع الفبای حزب کارگران کوردستان می باشد که این الفبای لاتینی را در شمال خراسان بکار نباید برد.

در بیانیە امدە است کە:

آیا نیروهای اطلاعاتی و حکومتی ترکیه دارند بر حکومت جمهوری اسلامی فشار وارد می آورند تا در منطقه شمال خراسان به زبان کوردی کورمانجی بی احترامی کنند و بدینوسیله بطور غیرمستقیم کمکی باشد به پروژه هضم کردن و نابودی زبان کوردی و ملت کورد در ترکیه که با سرعت تمام به پیش میبرند؟
و چرا در مقابل کار فرهنگی، هنری زبانی مردم و کسانی که فقط کار زبان مادری و در حوزه حقوق کودکان و فرهنگ ملی کار میکنند، از اتهامات سیاسی استفادە میکنند؟

ما کوردهای منطقه شمال خراسان در آموزش و پرورش محلی تحصیل به زبان کوردی نداریم و زبان مادری دانش آموزان و فرزندان مان در دوره آموزشی ابتدایی در دبستان و دبیرستان و دانشگاه در منطقه مطلقأ قدغن است .
همانطور که بر همگان آشکار است این هم از نظر حقوق کودکان و هم از نظر حقوق زبان مادری نقض آشکار حقوق بشر می باشد . این در حالی است که حکومت ایران بطور قانونی و رسما متعهد به عملی کردن این مهم یعنی تحصیل به زبان مادری می باشد(هم در اصل 15م و 19م قانون اساسی ایران و هم در میثاق های بین المللی که به امضای دولت ایران نیز رسیده است.
در ادامە بیانیە امدە است:
مناسب است که ما کوردهای منطقه شمال خراسان نیز لازم است کە این شیوه ی تحصیلی زبان کوردی – کورمانجی را الگوی خود قرار دهیم.

همچنین آمدە است کە میزان بی سوادی در شمال خراسان حدودأ 30 درصد می باشد. تحصیلات ابتدایی به زبان غیر مادری برای کودکان مان در درک آموزه درسی بسیار مشکل ساز بوده و حالتهای ترک تحصیل و خود کم بینی و دوشخصیتی بارآوردن و خودسانسوری و … نیز رواج یافتە است. آموزش و تحصیل به زبان کوردی – کورمانجی در شمال خراسان هم رشد اجتماعی فرهنگی مدنی را بالا می برد و هم روی جامعه اثر مثبت گذاشته و حالت خودباوری و اعتماد به نفس و دارای اراده بودن و خوداختیاری را رونق می دهد.

نبودن آموزش و پرورش به زبان مادری مان کوردی کورمانجی، نبودن رادیو تلویزیون تمام وقت به زبان مادری مان کوردی کورمانجی را تحقیر به زبان و فرهنگ ملی و بومی خود می دانیم و بایستی فرهنگ همزیستی مسالمت آمیز بدرستی و بطور واقعی و حقیقی تعبیه و جاری شده و بمرور روال عادی رو به رشد را پیشه کند، و جای هر گونه سوء ظن ناکارآمدی و تبعیض و ضعف مدیریتی کشوری در حوزه زبانی فرهنگی را بگیرد.

سازمان مردمی کُرمانج خراسان

دوشنبه 15 خرداد 1396 خورشیدی
جمعیت حقوق بشر کوردستان