١٧ زندانى سنى مذهـب در زندان اورميه دست به اعتصاب زدند

بنا به گزارش رسيده به جمعيت حقوق بشر كوردستان، تعداد ١٧ زندانى سنى مذهـب در زندان اورميه كه خواهـان جدا شدن بند زندان خويش و انتقال به بند ويژه سنى مذ هـب در زندان بودند، دست به اعتصاب عمومى زدند.

در ادامه گزارش آمده كه در روزهـاى اخير و بدنبال بى نتيجه بودن خواست و تقاضاى اين زندانيان، از جانب مسئولين زندان اقدام به اعتصاب نمودند. در اين رابطه مأموران اين زندان كسانى را كه مسئول بر انگيختن افراد زندانى ديگر و تشويق آنان به انجام اعتصاب بودند، مورد ضرب و شتم قرار دادند و هـمچنين ارتباط اين زندانيان را با اعضاى خانواده خويش از هـم گسسته و حتى از انجام اقدامات پزشكى براى افرادى كه مورد ضرب و شتم واقع شده بودند،جلوگیری شده است.

قابل ذكر است كه در روز چهـارشنبه هفته گذشته يك گروه ١٧ نفرى از زندانيان كه به اتهـام امنيتى،سیاس و مذهبی در بندهـاى ٣ و٤ اين زندان تقسيم شده بودند، بعد از مشخص شدن اتهـام آنان و منتقل كردن آنهـا به بند ١٢ اين زندان كه ويژه زندانيان عقيدتى هـست، اقدام به اعتصاب نمودند.

اسامى سه نفر از پنج نفرى كه مورد ضرب و شتم مأموران زندان واقع شدند، به شرح زير است:

ابراهـيم غلامى، يوسف قاسم پور و عبدلله جم اهـل مهـاباد.  عبدلخالق محمدزاده اهـل مهـاباد و منصور چوپانى اهـل بوكان كه قرار بود به بخش ( نظام ) منتقل شوند، به مكان نامعلومى انتقال يافتند.

هـم زمان با اعتصاب اين زندانيان، يكى ديگر از زندانيهـا به نام امير رضا جبارى، از روز جمعه اقدام به اعتصاب غذا نموده است، با توجه به اينكه نامبرده قبلاً مشكل قلبى داشته و مورد عمل جراحى واقع شده بود با تنهـا خواسته اش كه مراجعه به پزشك در خارج از زندان جهـت مداوا كردن بود مخالفت شد و این در حالیست که مأموران زندان براى انجام اين كار از وى درخواست رشوه نمودند.

 

جمعيت حقوق بشر كوردستان