پديده افسردگى گريبانگیر جامعە شرق گوردستان و ايران

بنا بر اعلام رسمی امارهای دولتی ٦ ميليون و ٤٠٠ هـزار نفر در ايران مبتلا به افسردگى هـستند.

جمعيت حقوق بشر كوردستان، گزارشى را دريافت نموده كه در رابطه با افسردگى و به نقل از مدير كل سلامت روان وزارت بهـداشت این گزارش، حاكى از ان است ٦ميليون و ٤٠٠ هـزار نفر در ايران که بخش اعظم این امار مربوط به شهـرهـاى شرق كوردستان است به بيمارى افسردگى مبتلاً هـستند.

بنا به گفته‌های مدیر کل سلامت روان وزارت بهداشت : به طور كلى ٢٣,٦٪‏ افراد در گروه سنى ١٤ تا ٦٤ سال به يكى از انواع اختلالات روانى مبتلاً هـستند كه از اين تعداد حدود ١٢،٧٪‏ افسرده هـستند.
خودكشى و امار روزافزون ان در ميان شهـروندان ايران و بويژه شهـرهـاى شرق كوردستان مى تواند نشان از وجود بيمارى عدم سلامت روان باشد، كه بازگو كننده عوامل و فاكتورهـايى مانند عوامل اقتصادى و بيكارى و فقر و….از مسائل تأثير گذار باشد.

به استناد مفاد سازمان جهـانى بهـداشت، WHO سلامتى عبارت از يك حالت اسودگى جسمى و روانى و اجتماعى شهـروندى كه در يك جامعه زندگى مى كنند، سلامتى روان انسانهـا از ارتباطات اجتماعى است و اثرات ان با رشد و توزيع درامد، عدم ثبات اقتصادى، امكانات بهـداشتى، اموزشى، شيوه زندگى هـمچون تنش و ساير عوامل تعيين مى شود.

امارهـاى رسمى ٢٦،٦٪‏ از ايرانيان را افسرده معرفى كرده، اوضاع هـم به مراتب بدتر هـم پيش بينى مى شود. شيوع افسردگى در ميان زنان ١٦،٨٪‏ و در ميدان كمى بيش از ١٠٪‏ است. پس حالا اعداد و ارقام هـم نشان مى دهـند كه زنان در ايران و در شهـرهـاى شرق كوردستان با خطر بزرگى دست به گريبانند .
امارهـا در شهـرهـاى مختلف ايران نشان مى دهـد كه ٢٪‏ تا ٧٪‏ از بيماران افسرده به وسيله خودكشى به زندگی خود پایان میدهند .

در ادامه گزارش قيد شده كه بر اساس يك تحقيق در ارتباط با سلامت روان در ميان صنف معلمان سنندج انجام گرفته است که این قشر از لحاظ مالی در جامعه شرق کوردستان جزء اقشار با درامد متوسط بوده و مشکلات مالی مابقی اقشار جامعه از این صنف بدتر بوده ، تعداد ٧١٠ نفر وارد مطالعه شدند.
يافته هـا: شيوع عدم سلامت روان در ميان اين افراد ٣٣،٠٪‏ در كل بود. در شهـر سنندج، ٣٤٪‏ در شهـر بيجار ٣٢،٩٪‏ بود، و هـمچنين ميزان امار عدم سلامت روان به ترتيب در مردان و زنان ٣٤،٧٪‏و ٣٢،١٪‏ بود.
با توجه به نتيجه گيرى اين تحقيق، نظر به شيوع بالاى عدم سلامت روان در ميان معلمان در شهـرهـاى سنندج و بيجار اين مطالعه، و انجام اقداماتى براى ايجاد وضعيت زندگى مناسب تر براى معلمان و رفع مشكلات انهـا و ايجاد امنيت در ميان اين قشر و شناخت فاكتورهـاى استرس زا را در انهـا بايد مورد تجديد نظر قرار داد اما مسولین جمهوری اسلامی هیچ اقدامی در این مورد انجام نداده و حتی این مشکلات از دیدگاه دولت بسیار عادی و غیر جدی است.

در اين اثناء تعداد ٨٨٤ نفر زن در سنندج و ٩١ نفر مرد براساس پرونده هـاى موجود در مراكز دولتى در شهـرستان سنندج بيمارى افسردگى دارند.

بنا به گفته‌ى رييس بيمارستان محمد كرماشانى، امار كلى بيماران مبتلا به افسردگى در شهـر كرماشان در ميان زنان ١٥٪‏ الى ٢٥٪‏ و مردان بين ١٥٪‏ الى ٢٠٪‏ است. بالا بودن ميزان ابتلاى بانوان نسبت به اقايان به افسردگى و تأثير عوامل محيطى نظير عوامل فيزيكى، اجتماعى، نگرشى و فرهـنگى مى تواند بر فرايند ناتوانى و سلامت و عملكرد فرد تأثيرگذار باشد.
بدين وسيله جمعيت حقوق بشر كوردستان، نظر بر اين دارد كه با كمال تأسف پديده خودكشى ناشى از عارضه روانى و ساير عوامل اثرزا در ميان شهـروندان و بويژه زنان در شهـرهـاى شرق كوردستان روبه افزايش است. لذا لازم است براى حل اين مشكل بزرگ تحولى اساسى و ريشه اى در لا بلاى سياست هـاى اجرايى حكومت جمهـورى اسلامى در اين ارتباط عملى شود و این در حالی است که سالانه آمارهای اعلامی که دور از واقعیت اجتماع هستند نشان از وخامت وضعیت روحی و روانی هر چیه بیشتر دارد .
جمعيت حقوق بشر كوردستان