ضرب و شتم  فعالین مدنی توسط مأمورين دولتى در کرماشان

طبق گزارشی کە بدست جمعیت حقوق بشر کوردستان رسیدە است نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی ایران از ورود فعالین مدنی کورد کە خواهان تدریس بە زبان مادرى هستند جلوگیری بە عمل آورده  و آنها را مورد ضرب وشتم قرار گفتند.

در اين گزارش امدە است کە   در هنگام حضور حسن روحانی جهت تبلیغات انتخاباتی  در کرمانشاە  ، فعالین مدنی  توسط نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی ایران مورد ضرب و شتم قرار گرفتە و پلاکاردهای انها كه مربوط بە تدریس زبان مادری بود ضبط شد.

آموزش زبان مادری یکی از وعده‌‌های مهم انتخاباتی حسن روحانی بوده است که هم پیش از انتخابات سال ۱۳۹۲ و هم پس از آن رسماً از سوی رییس‌جمهور و مسئولين دولتی مورد تاکید قرار گرفته است.

اصل پانزدهم قانون اساسی تاکید دارد ‎‎‎‎‎«زبان‏ و خط رسمی‏ و مشترک‏ مردم‏ ایران‏ فارسی‏ است‏. اسناد و مکاتبات‏ و متون‏ رسمی‏ و کتب‏ درسی‏ باید با این‏ زبان‏ و خط باشد ولی‏ استفاده‏ از زبان‌های‏ محلی‏ و قومی‏ در مطبوعات‏ و رسانه‏‌های‏ گروهی‏ و تدریس‏ ادبیات‏ آنها در مدارس‏، در کنار زبان‏ فارسی‏ آزاد است‏».

اما با گذشت بیش از ٣ سال و نیم هنوز این وعدە اجر نشدە و فعالین مدنی کورد بە دلیل درخواست حق تدریس بە زبان مادری زندانی و بازداشت شده و مورد تحقير وضرب و شتم واقع شده اند.

جمعيت حقوق بشر كردستان