روند افزايش تصاعدى بيكارى شهـر كرماشان در شرق كوردستان

روند افزايش تصاعدى بيكارى شهـر كرماشان در شرق كوردستان

بنا به گزارش رسيده به جمعيت حقوق بشر كوردستان، مشكل و معضل بيكارى در شرق کوردستان بويژه در شهـر كرماشان در سطح بسيار وسيعى و به ميزان قابل توجهـى در ميان جوانان بيداد مى كند.

در ادامه اين گزارش قيد شده است، كه علت عمده اين تراژدى ( بيكارى ) بر اثر تعطيلى بيش از ٨٠٪‏ كارخانجات در شهـر كرماشان است.

طبق هـمين گزارش و به نقل از” تارنگار حقوق بشر در ايران “، قاسم جاسمى، عضو كمسيون امنيت ملى در مجلس ايران، با اشاره به مغضل بيكارى در كشور و به ويژه كرماشان گفت: مديران و مسئولان رده اول استان كرماشان از رشد ٢٦٪‏ در اين شهـر اشاره مى كنند.
جاسمى در ادامه افزود: از مجموع ١٠٠٪‏ صنايع كوچك استان، تنهـا ٣٠٪‏ ان هـا فعال هـستند، كه از اين ٣٠٪‏ صنايع هـم در كل تنهـا ٤٪‏ در واقع فعاليت دارند.
عضو كمسيون امنيت ملى مجلس ايران، اذعان مى نمايد كه بايد سياست هـاى دست اندركاران جمهـورى اسلامى ايران
در جهـت جذب سرمايه گذار و گردشگرى خارجى و داخلى به شهـر كرماشان كه سرزمينى بسيار كهـن و داراى اثار گرانبهـاى باستانى فروان است، تغيير كند و اقدامات لازم را در اين راستا به عمل اورد.
قاسم جاسمى، تأكيد مى كند كه به دليل سياستهـاى غلط حاكمان ايران و عدم اجراى برنامه هـاى پايه اى و درامدزا از استفاده بهـينه و ظرفيت هـاى استان كرماشان عاجز مانده است، و لذا اين امر موجب روند رو به افزايش بيكارى و هـمچنان ديگر پديده هـاى ناهـنجار اقتصادى و اجتماعی شده است.
نگاه سیاسی امنیتی جمهوری اسلامی ایران به شرق کوردستان، باعث شده است که این بخش از کوردستان کمترین میزان توسعه و اشتغال زایی را داشته باشد
جمعيت حقوق بشر كوردستان