إعلام اعتصاب غذاى نمايندگان كورد در شمال كوردستان

إعلام اعتصاب غذاى نمايندگان كورد در شمال كوردستان

طبق گزارش رسيده به جمعيت حقوق بشر كوردستان ، امروز نماينده هاى حزب دموكراتيك خلق ها ، صلاح الدين دميرتاش رئيس مشترك اين حزب ، سباحت تونجل رئيس مشترك حزب مناطق دموكراتيك خلق ها و عبدالله زيدان نماينده حزب نامبرده كه در زندان بسر مى برند از فردا اعتصاب غذا خواهند كرد.

به نقل از گزارش رسيده ، صلاح الدين دميرتاش و عبدالله زيدان ، ضمن إعلام اين تصميم خود با إرسال نامه اى به شوراى مركزى حزب مناطق دموكراتيك افزوده اند: به دليل امتناع مسئولين زندان “اديرنه” از هر گونه گفتگو و تشديد رفتارهاى غيرقانونى و غيرانسانى بر زندانيان و همچنين براى إعلام حمايت از اعتصابيون در زندانهاى ديگر و عدم پاسخگويي به مطالبات زندانيان اعتصابي ما هم از فردا جمعه ٣١ مارس ٢٠١٧ اعتصاب غذا را آغاز خواهيم كرد. و از أفكار عمومى مي خواهيم كه به اعتصاب غذاى زندانيان ، نقض حقوق بشر در زندانها توجه بيشترى را مبذول داشته و وظايف خود را به نحو أحسن به انجام رسانند. و از سويى ديگر سباهات تونجل هم در پيامى گفته : اعتصاب غذا كه برأى پايان دادن به انزواى عبدالله اوجالان و آغاز گفتگو و مذاكره و پايان دادن به نقض حقوق محبوسين در زندان و پايان ارعاب در روستاها آغاز شده بود در شرايط خطرناكى ادامه دارد. لازم است نهادها و سازمانهاى جامعه مدنى و بيش از همه خلق ما به اعتصاب غذا زندانيان سياسي واكنش نشان داده و بيش از اين سكوت نكنند، من هم با گروهى ديگر از رفقاى زنداني “از روز اول تا پنجم آوريل “در بخش( A-9) زندان سليورى ، برأى إعلام حمايت از مطالبات دموكراتيك به اين اعتصاب غذا مى پيوندم. ”

لازم به ذكر است ، مدت ٤٣ روز شمارى از زندانيان كورد شمال كوردستان در زندانهاى دولت تركيه جهت احقاق حقوق قانونى خود و ديگر زندانى محبوس دست به اعتصاب غذا زده اند كه همچنين ادامه دارد.

جمعيت حقوق بشر كوردستان