جمعیت حقوق بشر کوردستان
اخبار

محکومیت غریب عبدی زندانی سیاسی کورد بە ۵ سال حبس

طبق گزارشی کەبەجمعیت حقوق بشر کوردستان رسیدە وهمچنین بەگزارش خبرگزاری هرانا: غریب عبدی زندانی سیاسی محبوس درزندان مرکزی ارومیە، توسط دادگاە انقلاب این شهر بە ۵ سال حبس محکوم شد.

برپایەی گزارش فوق غریب عبدی زندانی سیاسی درزندان مرکزی این شهر بەدلیل «همکاری بااحزاب کوردستانی» بە ۵ سال حکم محکوم شد.

غریب عبدی اهل شهرستان سقز درشرق کوردستان بودە ودرپروندەای مشترک باحسین دانش پایە دیگر زندانی سیاسی درهمین زندان بەحبس محکوم گردیدەاست.

شایان ذکراست قاضی دادگاە علاوە بر ۵ سال حبسی کە یادشدەاست، حکم «یکسال حبس تعلیقی» حسین دانش پایە را علیرغم گذشت دورەی اجرایی آن درحکم جدید اجرایی نمودەاست.

جای تامل است کەوضعیت زندانیان سیاسی درکوردستان بەگونەایست کەبعد از پایان حبس درمعرض تهدید حبسهای دیگر وپروندەسازی مجدد وبا فشردگی و وزن سنگینتری قرار میگیرند وفشارها آنچنان گستردە میشود کە فرد مذکور فضای بیرون از زندان باخود زندان برایش فرقی نمی کند کەیاباید چنین وضعی را تحمل کند ویا اینکە زادگاە خویش را رهاکردە وآوارەی کشورهای دیگر گردد.

 

جمعیت حقوق بشر کوردستان

Related posts

بانه: شلیک نیروهای نظامی زخمی شدن یک کولبر را در پی داشت

مرگ مشکوک یک زن در بوکان

یک شهروند سقزی خودکشی کرد