تجمع اعتراضی روستاییان گماره‌لنگ

بنا بە گزارش جمعیت حقوق بشر کوردستان: امروز دوشنبه ۲۵ بهمن ۱۳۹۵ اهالی روستای گماره لنگ در بخش سرشیو شهرستان مریوان در رابطە با انتقال و دفن نامناسب زباله شهری مریوان در این منطقە در جلوی بخشداری اقدام به تجمع اعتراضی نمودند.

بر طبق گفتەهای یکی از معترضین جایگاه دفن زباله مریوان و قرار گرفتن محل دفن زباله در نزدیکی این روستا، باعث بروز مشکلاتی برای مردم و کشاورزان این مناطق شده است.

گماره لنگ، روستایی از توابع بخش سرشیو شهرستان مریوان در استان سنە در شرق کوردستان است. این روستا در مسیر جادەی مریوان بە سقز قرار دارد. بر اساس سرشماری مرکز آمار ایران در سال ۱۳۸۵، جمعیت آن ۳۳۱ نفر ۷۰ خانوار بوده است.

این منطقە در شرق کوردستان دارای جنگل‌های وسیع و رودخانەهای پر آب است دفن نامناسب زبالەها می‌تواند تأثیرات مخربی را بر محیط‌زیست این منطقە وارد نماید و اینگونە سیاست‌های جمهوری اسلامی ایران در راستای تخریب محیط زیستی جهت ویران‌تر کردن این منطقە بەحساب میاید لذا جمعیت حقوق بشر کوردستان اینگونە سیاست‌های تخریب گرانە جمهوری اسلامی ایران در شرق کوردستان را محکوم و از فعالان محیط زیستی و مردم این منطقە می‌خواهد اجازە ندهند کە محیط‌زیست شرق کوردستان توسط جمهوری اسلامی ایران بیش از این مورد حملە قرار گیرد.

 

جمعیت حقوق بشر کوردستان