تائید حکم یک سال زندان برای شورش طهماسبی در سنندج

طبق گزارشی کە بدست جمعیت حقوق ىشر کوردستان دادگاه تجدید نظر جمهوری اسلامی ایران در استان سنە  حکم  یک سال حبس در زندان و  ٢ سال تعلیقی را برای  شورش طهماسبی  تایید کرد.

درگزارش امدە است کە در هفتە گذشتە  دادگاە تجدید نظرجمهوری اسلامی ایران در استان سنە  حکم ١ سال حبس تعزیری و ٢ سال حکم تعلیقی را برای شورش طهماسبی فعال مدنی  ومحیط زیستی  در شهر سنندج  را تائید کرده است.

شورش طهماسبی فعال مدنی و محیط زیستی در استان سنە و ساکن شهر  سنندج می باشد. و بە او  ابلاغ شده است کە برای  اجرای این حکم باید در روزهای آینده جهت سپری کردن کردن ١ سال زندان  خود را به بخش اجرای احکام دادگاه انقلاب جمهوری اسلامی ایران استان سنە  معرفی نماید و سپس بە زندان مرکزی سنندج  انتقال دادە شود.

 

جمعیت حقوق بشر کوردستان