پانزدە درصد ازشهروندان استان ارمیە حشيه نشين هستند.

طبق گزارشي رسیدە بە  جمعيت حقوق بشر كوردستان  شهروند حاشيه نشين  در استان اروميه رو به افزايش است كه در اين راستا طبق داده هاى مسئولین دولتی جمهوری اسلامی ایران  بيش از پانزدە درصد از شهروندان اين استان در حاشيه شهرها زندگى ميكنند.

در این  گزارش امده  است کە ٧٢ منطقه حاشيه نشين در شهرهاى ” اروميه ، بوكان ، مهاباد، خوى و مياندوآب” وجود دارد کە ٣٠٠ هزار هکتار سکونتگاه را شامل و  جمعیتی بالغ بر یک میلیون نفر در این سکونتگاەها زندگی میکنند.

گزارشهای دولتی جمهوری اسلامی ایران در این رابطە حاکی از ان است کە درصد بسیار بالایی از شهروندان این مناطق، روستاە نشنیان سابق هستند کە کار کشاورزی را رها کردە و در اطراف شهرها سکونت گزیدەاند. استانهای شرق کوردستان با توجه به زمينهاى قابل كشت و سرشار ازمنابع طبیعی جهت کشاورزی ابیاری محروم نگه داشته شدە  وعملا  بهرە برداری از زمینهای کشاورزی را برای شهروندان کورد غیرممکن ساختە است.

بر اساس امارهای دولتی جمهوری اسلامی ایران زمین هایی کە تحت پوشش ابیاری صنعتی دراین استانهای شرق کوردستان قرار گرفتەاند کمتر از یازدە درصد و میانگین استانهای  کشوری نزدیک بە پنجاە درصد میباشد این در حالیست کە اب های  شرق کوردستان جهت ابیاری  پنج استان مرکزجغرافیای سیاسی ایران انتقال دادە میشود.

همچنین  بسیاری از فعالان اجتماعی بر این باورند کە حدود بیست  تا  سی درصد  از حاشیە نشینان شهری را  ساكنان  قدیمی شهرها تشکیل میدهند کە به دليل بيكارى ،فقر ،توزيع  نامناسب ثروت و فاصله ى طبقاتى  به حاشيه شهرها راندە شدەاند.

باوجود اینکە شهروندان این مناطق از  فقیرترین افراد جامعە میباشند و در حاشيه شهرها و مخروبه ها كه هيچ گونه امكاناتى همچون برق و گاز ،لوله كشي آب در دسترس نداشته و فاقد ابتدائي ترين امكانات بهداشتى و خدماتى  و اموزشي بوده مسئولین دولتی با ارائە این گونە امارها و دادەها قصد دارند برای تخریب و مصادرە زمینهایی  کە حاشیە نشینان در ان سکونت  دارند زمینە سازی نمایند.

حاشيه نشينى به موقعيتى از نابرابرى إطلاق ميشود كه در ان طبقات مسلط اقتصادى و سياسي به طور منظم و مداوم گروهها و طبقات تحت نفوذ و حاكميت خود را از برخوردارى منابع ، منافع و امتيازات اقتصادى ، اجتماعى و سياسي محروم ميدارند ،در اين راستا جمهورى اسلامى ايران به صورت سيستماتيك سياستهاى فقیرنگە داشتن ملت كورد را  شرق كوردستان بە اجرا بگذارد.

 

جمعيت حقوق بشر كوردستان