اعتراض دانشجویان دانشگاە بروجرد بە تبعیض و نابرابرى

طبق گزارش های رسیدە بە جمعیت حقوق بشر کوردستان، دیروز ٢٨ دیماە جمعی از دانشجویان  دانشگاە بروجرد در مقابل این دانشگاە دست بە اعتراض زدند.

در اين گزارش امدە است کە اين دانشجویان با پلاکارتهایی كه در دست داشتند، بە تبعیضهای حکومتی و نابرابریهایی کە در مورد دانشجویان این دانشگاە احمال میشود  بە مدت چند ساعت اعتراض کردند کە با واکنش مسئولین این دانشگاە روبرو شدند و از انها خواستند محل را ترک نمایند.

یکی از دانشجویان این دانشگاە در این رابطە در یک تماس تلفنی بە جمعیت حقوق بشر کوردستان گفت، اینجا یک دانشگاهی افتتاح کردەاند ولی  تعدادی از استادهای  این دانشگاە نە معلومات دانشگاهی دارند و نە اینکە مدارک دانشگاهی دارند. به اين دليل،  مدرک تحصیلی کسانی کە از این دانشگاە فارغ لتحصیل میشوند در آينده ارزش دانشگاهی نخواهد داشت.   تجهیزات این دانشگاە  بسیار قدیمی و غیر قابل استفادە هستند. اين دانشجويان درادامه اعتراض خود گفته اند كه این دانشگاە تنها عنوان دانشگاە را دارد ولى فاقد كيفيت يك دانشگاه است وتنها در سطح دبیرستانهای تهران است.

 

جمعیت حقوق بشر کوردستان