خودکشی در شرق کوردستان ادامە دارد

طبق گزارش رسيده به جمعيت حقوق بشر كوردستان شخصي در منطقه ى ” ديولان” دست به خودكشي زد. بامداد روز پنجشنبه ٩ دى ماه سال جارى شخصى به اسم عباس. ع اهل روستاى (به كراوا) واقع در ٢٠ كيلومترى ديولان  به وسيله ى طناب اقدام به خودكشي كرده و جانش را از دست داد.

شايان ذكر است ، اقدام به خودكشي همانند جنگ شخص با خود ويا جامعه است، اين رويدادها همه ى اقشار جامعه ى شرق كوردستان را در بر گرفتە است ، جنگى سيستماتيك كه گويي از قبل برنامه ريزى و زمينه سازى شده و عرصه اى اماده برايش مهيا شده ، تنها كوچكترين وظيفه ى آن، كشيدن ماشه توسط انسانى كور كه اسلحه ى آماده ایی را به دستانش داده باشند و حتي هدفش را نميتواند تشخيص دهد چونكه هيچ فكر و منطقى در پشت ان نيست و مرتب روزانه قربانى ميگيرد و هيچكس خود را مسئول اين عواقب نكرده ونميكند وتاكنون كار فرهنگى اصولى برايش انجام نگرفته است

زمانى كه فردی از جامعه و خانواده و خواسته و آرزوهاى خود بريده باشد ميتواند پشت به همه چيز كند و به زندگى خود پايان دهد و با مردن خوداز هر مبارزەای برای ادامەی زندگی دست کشیدە و این روش غلط می تواند بە دیگران نیز سرایت کند.

در كشورى مانند ايران و منطقه اى حاصلخيز همچون كوردستان كه صاحب صدها معادن زيرزمينى و زمين زراعتى قابل كشت و آب شيرين ، كشاورزى ، باغدارى، با دامدارى خوب می باشد، شهروندان اين مناطق به خاطر فقر ، عدم امکانات و بيكارى و عدم سرمایەگذاری لازم، به خودكشي پناه ميبرند. آيادر این مورد و افزایش فوق العادە ی خودکشی، مجامع بين المللي و سازمانهاى حقوق بشرى تا چه حد توانسته و ميخواهند اين بحث نقض حقوق انسانى را تبديل به اهرم فشارى كنند تا سدى باشد براعمال و برنامه هاى غير انسانى جمهورى اسلامى ايران در حق ملت كورد . همچنين در این زمینە لازم بە افزایش هوشيارى و تحليلي علمى برای پیشگیری از خودکشی است و بوسيله ى شبكه هاى اجتماعى لازم است تمام برنامه ريزيهايي كه خواهد شد به اگهى عموم رسيده و راه چاره ى دقيق و علمى برايش پيدا كرد و خانواده ها از اين خسارت سنگين اجتماعي اگاهى كامل داشته باشند

جمعيت حقوق بشر كوردستان