خودکشی یک زن دیگر در سقز

طبق خبرهاى رسيده به دست جمعيت حقوق بشر كوردستان ، در روز چهارشنبه ٨ دى ماه ١٣٩٥ شمسى در شرق كوردستان شهر سقز دخترى ١٩  ساله به اسم  ” س ، م ”  واقع در محله صالح آباد با حلق آويزان كردن خود منجر به از دست دادن جانش شد.

در طى ١٠ ماه گذشته ى امسال اين شانزدهمين خودكشي از ميان جوانان  اين شهر ميباشد كه بيشترين آمار خودكشي  از ميان زنان جوان ميباشد.

لازم به ذكر است ، سيستم سياسي و حقوقى مذهبى و مردسالانه ى حاكم بر ايران كه از سوى نظام اموزشي و رسانه هاى مختلف ديگر مراكز فرهنگى و ايدولوژيك ترويج و اشاعه ميشود زنان را به عنوان شرف و ناموس و در نتيجه تحت كنترل و مطيع كامل مردان تلقى مينمايد و هيچگونه احترامى براى اراده و انتخاب و ازادى وحقوق مستقل انسانى زنان قايل نيست.

خودسوزى و قتل و خودكشي زنان در شرق كوردستان زنگ خطرى بر عدم سلامت جامعه كنونى است واين نيز به نوبه ى خود نياز به توجه ، تحقيق ورسيدگى دارد كه در حال حاضر به دليل استبداد حكومت جمهورى اسلامى ايران در شرق كوردستان امكان پذير نيست.

جمعيت حقوق بشر كوردستان