دستگیری فعال مدنی در مهاباد

طبق گزارشی کە بدست جمعیت حقوق بشر کوردستان رسیدە است حوالی ساعت یک و سی دقیقه بامداد  سە شنبە ٣٠  اذر ماە  ارش دادخواە جوان اهل بوکان   توسط نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی ایران در شهر مهاباد  در منزل شخصی خود دستگیر و بە مکان نامعلومی انتقال دادە شد.

در گزارش امدە است کە پس از دستگیری وی،  نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی ایران در شهر مهاباد  بە تفتیش منزل وی پرداختە و مقداری کتاب و کامپیوتر وی را نیز با خود بردەاند. همچنین امدە است کە  این نیروها حکم قضایی در دست نداشتەاند.

لازم بە یادوریست کە طی ماه‌ جاری  چندین  شهروند کورد توسط نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی ایران در شرق کوردستان   بازداشت و زندانی شده‌اند کە نیروهای امنیتی از ارائە حکم دستگاە قضایی بە خانوادەهای دستگیر شدەگان خودداری کردە است.

جمعیت حقوق بشر کوردستان