اکرم رمضانی کولبر زخمی در بیمارستان جان باخت

طبق گزارش رسیدە بە جمعیت حقوق بشر کوردستان  اکرم رمضانی  کە بر اثراصابت گلوله نیروهای انتظامی در روز ٢٧ اذرماە زخمی شدە بود امرزسە شنبه  ۳۰ آذرماە ه دربیمارستان طالقانی جان خود را از دست داد.

در گزارش امدە است کە  او قبل از مرگش  در بیمارستان از چگونەگی زخمی شدن خود گفتە بود کە به علامت تسلیم دستانش روبالا برده اما نیروهای نظامی جمهوری اسلامی ایران او را  ازفاصله کمتر از ده متر با شلیک  دوگلوله زخمی کردەاند.

اکرم رمضانی  ٣٧ سالە فرزند رحمان اهل روستای اهل ثلاث باباجانی(شیخ صله ایی)   کە بە شغل کولبری مشغول بود  کە  در روز ٢٧ اذر ماە  در حال حمل چند دبە گازوییل  بود مورد هدف مسقیم گلوله نیروهای نظامی جمهوری اسلامی ایران در این منطقە  قرار گرفت. کە سپس  توسط اهالی روستا  بە علت خونریزی شدید  بە بیمارستان انتقال دادە شد.

توجە بە امار جمعیت حقوق بشر کوردستان درسال ابتدای ٢٠١٦ تا کنون ۳٩ کاسبکار و کولبر کورد با شلیک مستقیم  نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران  جانشان را از دست دادە، ۲۹ نفر زخمی  و ۱۱نفر در رودخانەها  و یا در زیر بهمن های برف و یخبندان جان خود را از دست دادەاند.

جمعیت حقوق بشر کوردستان