دورویی فریبکارانە جمهوری اسلامی ایران در مورد کولبران کورد

در مرزهای شرق کوردستان، هیج جایی وجود ندارد کە در چند سال اخیر کولبران کورد توسط نیروهای نظامی جمهوری اسلامی ایران   گلولەباران نشدە باشند،  بە تازەگی این مسئلە در مجلس جمهوری اسلامی ایران بە بحث روز تبدیل شدە و رئیس مجلس بە صورتی فریبکارانە یک گروە از نمایندەگان این مجلس را برای دادخواهی کشتار این کولبرها بوجود اوردە و اعلام کردە است کە نیروهای نظامی و مسئولین دولتی در مقابل کشتار کولبران مسئول هستند و در بخش دیگری از سخنانش گفتە است کە اگر در مورد کشتن یک کولبر یک شکایتنامە بە دست دادگاە برسد باید دستگاە قضایی  بە مسئولیت خود عمل کردە و از مسئولین کشتن این کولبر دادخواهی کند.

بدونە شک رئیس مجلس جمهوری اسلامی ایران بە خوبی میداند کە یکی از اهداف نظامیان و مسئولین در شرق کوردستان مصادرە کردن کالاهای کولبران  بە نفع خود بودە و بە خوبی میداند کە هیج یک از خانوادەهای کولبران کشتە شدە توسط نیروهای نظامی جمهوری اسلامی ایران  جرئت ارائە دادخواهی رسمی بە مسئولین و دستگاە قضایی را نداردند.

سوال اینجاست کە ایا دستگاە حاکمە جمهوری اسلامی ایران از کشتار سیستماتیک کولبران اگاە نیست؟

در حالی کە با توجە بە امار جمعیت حقوق بشر کوردستان درسال ابتدای 2016 تا بحال ۳٨ کاسب و کولبر کورد بە شلیک مستقیم  انواع نیروهای مسلح جمهوری اسلامی جانشان را از دست داداند و ۲۹ نفر زخمی شدەاند و ۱۱نفر در رودخانەهای خروشان غرق شدە و یادر زیر بهمن های برف جان باختەاند و ملییاردها مال و وسایل کاسبکاران مصادرە شدە و صاحبان بارها کە بە قولی همان کولبران باشند (کە نیستند)در زندان انداختەاند و جریمهای سنگینی را باید پرداخت کنند . غیراز اینها صدها اسب و باربر را کشتەاند کەتنها وسیلەی درآمد کاسبکاران میباشند

جمعیت حقوق بشر کوردستان